APCSB Sf. Hristofor

„Poartă de grijă celor care au nevoie”

Acatistul Sf. Hristofor

 

Acatistul Sfântului Mucenic Hristofor (9 mai)

 

Troparul Sfântului (glasul al 4-lea)

 

Împodobindu-ţi veşmântul cu sângele muceniciei, stai înaintea Domnului, împăratul cerurilor, pururea pomenite Hristofor; pentru aceasta, cu cetele celor netrupeşti şi ale Mucenicilor, înalţi lui Dumnezeu întreit-sfânta cântare; deci, cu mijlocirile tale, izbăveşte pe robii tăi.

 

Condacul 1

 

Marelui Mucenic purtător de Dumnezeu, celui ce s-a jertfit pentru dragostea lui Hristos și, prin pătimirea sa, a adus rod însutit de suflete sfințite în sângele mărturisirii, să-i cântăm cu evlavie: Bucură-te, Sfinte Mucenice Hristofor, de Dumnezeu purtătorule!

 

Icosul 1

 

Adevărat este cuvântul Mântuitorului Hristos, Care a spus: “Cine-și va pierde sufletul său pentru Mine și pentru Evanghelie, acela îl va mântui”, iar tu, Sfinte, ai împlinit acest cuvânt al Domnului, văzând cu ochii sufletului bucuria cerească pregătită Mucenicilor. Pentru aceasta, primește de la noi, smeriții tăi rugători, laudele acestea:

Bucură-te, împlinitor al cuvântului dumnezeiesc;

Bucură-te, păzitor al poruncilor Împăratului ceresc;

Bucură-te, jertfă adusă din sfântă iubire;

Bucură-te, viteaz ostaș în multă pătimire;

Bucură-te, neagonisitor de comori pământești;

Bucură-te, răbdător de chinuri mucenicești;

Bucură-te, cel a cărui singură avere era credință în Hristos;

Bucură-te, cel ce pe toate ale lumii le-ai socotit de prisos;

Bucură-te, cel ce comoară în cer ți-ai pregătit;

Bucură-te, bun ocrotitor, de credincioși iubit;

Bucură-te, grabnic ajutător;

Bucură-te, puternic mijlocitor;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Hristofor, de Dumnezeu purtătorule!

 

Condacul 2

 

Însuși Domnul a venit la tine, precum odinioară a venit la Saul pe drumul Damascului și l-a făcut, din prigonitor al credinței, apostol al neamurilor; iar pe tine, Sfinte, care erai barbar de neam, văzându-te împodobit cu virtuți alese, te-a adus la lumina cunoașterii lui Dumnezeu Celui în Treime închinat, Căruia I se cuvine cântarea: Aliluia!

 

Icosul 2

 

Fiind puternic la trup și cu suflet milostiv, îi ajutai pe călători să treacă un rău învolburat și cu anevoie de străbătut. Pentru fapta ta cea bună, Hristos însuși te-a cercetat, luând chip de Prunc și încercându-te în răbdarea ostenelilor. Dar, cu toate că Pruncul Hristos S-a făcut mai greu la trup decât toți oamenii, tu, că un viteaz nu te-ai lăsat biruit, ci pe umeri L-ai purtat cu bărbăție, fiind vrednic de a primi laudele acestea:

Bucură-te, cel ce pe călători îi treceai prin râul învolburat;

Bucură-te, cel ce astfel pe mulți ai ajutat;

Bucură-te, cel ce pe pelerini îi ocrotești;

Bucură-te, cel ce de primejdii îi păzești;

Bucură-te, cel la care Hristos ca Prunc a venit;

Bucură-te, că Domnul astfel să te încerce a voit;

Bucură-te, că Pruncul S-a făcut mai greu decât puteai duce;

Bucură-te, cel ce te-ai făcut, prin aceasta, purtător de cruce;

Bucură-te, cel ce prin rugăciune și răbdare te-ai întărit;

Bucură-te, cel ce de încercare nu te-ai lăsat biruit;

Bucură-te, iubitor de osteneală trupească;

Bucură-te, lucrător de nevoință duhovnicească;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Hristofor, de Dumnezeu purtătorule!

 

Condacul 3

 

Văzând răbdarea și vitejia sufletului tău, Pruncul Hristos S-a ridicat de pe umerii tăi și ți S-a arătat că Domn și Stăpân a toate, îndemnându-te să primești botezul creștin și numele de Hristofor, adică “purtător de Hristos”, vestindu-ți mai dinainte că vei pătimi pentru Evanghelie și-i vei cânta Lui: Aliluia!

 

Icosul 3

 

N-ai zăbovit a împlini porunca Domnului ci, primind botezul, cu haina luminoasă a Duhului Sfânt te-ai îmbrăcat, pe care ai păstrat-o neîntinată și ai împodobit-o mai apoi cu chinurile muceniciei; pentru care, primește și de la noi laudele acestea:

Bucură-te, că Însuși Iisus ți S-a descoperit;

Bucură-te, cel ce de Stăpânul ai fost fericit;

Bucură-te, cel ce pe Pruncul Hristos L-ai purtat;

Bucură-te, cel ce ai fost de Domnul încercat;

Bucură-te, cel ce de El ai fost numit Hristofor;

Bucură-te, cel mai înainte vestit ca pătimitor;

Bucură-te, cel căruia ți s-a poruncit a primi baia botezului;

Bucură-te, cel ce, prin botez, te-ai făcut sălaș al Duhului;

Bucură-te, cel ce mai întâi barbar fiind, te-ai încreștinat;

Bucură-te, cel ce haina botezului neîntinată ai păstrat;

Bucură-te, al lui Iisus vrednic următor;

Bucură-te, al Evangheliei propovăduitor;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Hristofor, de Dumnezeu purtătorule!

 

Condacul 4

 

Văzând cum paganii asupreau pe creștini și îi supuneau la tot felul de chinuri, te mahneai întru sine și patimeai durere că nu puteai să muștri pe tiranul, de vreme ce tu din fire nu puteai vorbi. De aceea, căzând la pământ, te-ai rugat cu smerenie să ți se deschidă buzele și să poți grai bine, pentru a cânta lui Dumnezeu: Aliluia!

 

Icosul 4

 

Înger purtător de lumina ți-a grăit: „S-a auzit rugăciunea ta! Școală-te să primești har de la Domnul!” și, apropiindu-se de tine, a suflat asupra ta, iar tu ai început să vorbești deslușit, propovăduind pe Hristos, adevăratul Dumnezeu, pentru care aducem ție laudele acestea:

Bucură-te, împreună-pătimitor cu cei prigoniți;

Bucură-te, cel mâhnit pentru creștinii chinuiți;

Bucură-te, cel ce ai voit să-i mustri pe tirani;

Bucură-te, cel întristat pentru văduve și orfani;

Bucură-te, cel ce ai avut, din naștere, urâtă înfățișare;

Bucură-te, cel ce aveai suflet frumos și inimă mare;

Bucură-te, cel ce ai văzut arătare dumnezeiască;

Bucură-te, cel ce prin înger ai primit vestire cerească;

Bucură-te, cel binecuvântat prin dezlegarea vorbirii;

Bucură-te, grăitor al celor de folos auzirii;

Bucură-te, al Evangheliei vestitor;

Bucură-te, al lui Hristos mărturisitor;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Hristofor, de Dumnezeu purtătorule!

 

Condacul 5

 

Înfigându-ți toiagul în pământ, în față porților bisericii, te-ai rugat lui Dumnezeu să înfrunzească toiagul tău că al lui Aaron și, prin aceasta, să cunoșți limpede că ți s-a apropiat vremea bunei mărturisiri a credinței, cântând Sfintei Treimi: Aliluia!

 

Icosul 5

 

Ai cerut semn de la Domnul, nu spre ispitire, nici spre slavă deșartă, ci pentru a te întări în cumplita pătimire prin care aveai să treci, bine știind chinurile la care erau supuși cei ce mărturiseau pe Hristos ca Dumnezeu adevărat. Pentru aceea, Domnul a împlinit dorirea ta, iar noi, minunându-ne de aceasta, îți cântăm:

Bucură-te, cel ce pe Dumnezeu l-ai mărturisit;

Bucură-te, cel ce adevărul Evangheliei l-ai vestit;

Bucură-te, mucenic plin de râvnă sfântă;

Bucură-te, mărturisitor cu putere neînfrântă;

Bucură-te, mărturisitor către Domnul cu îndrăznire;

Bucură-te, cel ce ai dorit a toiagului tău odrăslire;

Bucură-te, cel ce dreptului Aaron te-ai asemănat;

Bucură-te, cel căruia Dumnezeu semn ți-a dat;

Bucură-te, pătimitor întărit de Domnul prin minune;

Bucură-te, cel ce păgânătății nu ai vrut a te supune;

Bucură-te, apărător al celor nedreptățiți;

Bucură-te, izbăvitor al celor asupriți;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Hristofor, de Dumnezeu purtătorule!

 

Condacul 6

 

„Așa să lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca văzând ei faptele voastre bune, să slăvească pe Tatăl vostru Cel din ceruri”, a spus Domnul. Iar tu, Sfinte, n-ai pus lumina sub obroc, ci în sfeșnic și tuturor pe cale le vorbeai despre mântuire și viață veșnică, propovăduind Învierea lui Hristos, Căruia neîncetat Îi cântai: Aliluia!

 

Icosul 6

 

N-a putut răbda vrăjmașul diavol lucrarea ta de apostol că, aflând de tine împăratul prigonitor, a trimis asupra ta două sute de ostași să te aducă legat în lanțuri, neștiind că prin aceasta mai multă slavă îți va pricinui și Biserica o va întări; de aceea și noi cu bucurie îți cântăm:

Bucură-te, vestitor al lui Hristos;

Bucură-te, sfeșnic prealuminos;

Bucură-te, al Apostolilor vrednic următor;

Bucură-te, în ogorul Domnului, harnic lucrător;

Bucură-te, cel ce propovăduiai Evangelia neîncetat;

Bucură-te, cel ce astfel pe mulți i-ai creștinat;

Bucură-te, cel ce n-ai folosit rău tăria trupului;

Bucură-te, cel ce prin blândețe ai împlinit porunca Domnului;

Bucură-te, cel înconjurat de ostașii trimiși de împărat;

Bucură-te, cel ce, deși erai puternic la trup, nu te-ai luptat;

Bucură-te, păzitor al cuvintelor lui Hristos;

Bucură-te, povățuitor al poporului credincios;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Hristofor, de Dumnezeu purtătorule!

 

Condacul 7

 

Trimiși fiind ostașii să te prindă, i-ai întâmpinat cu blândețe și le-ai zis: “Stăpânul meu, Hristos, a dezlegat legăturile păcatelor mele și m-a izbăvit de satana, tatăl minciunii”, iar aceia, înfricoșându-se de tăria ta, au voit să te scape. Tu însă i-ai rugat să împlinească porunca împăratului și, înflăcărat de dragoste cerească, le-ai vorbit pe cale, precum odinioară Hristos spre Emaus, cântând: Aliluia!

 

Icosul 7

 

Sfârșindu-se merindele ostașilor, cu smerenie te-ai rugat lui Dumnezeu să înmulțească pâinile lor, și, încă nesfarșind rugăciunea, Domnul degrabă ți-a împlinit cererea, iar oastașii, văzând minunea, au crezut, strigând într-un glas: “Mare este Dumnezeul creștinilor, Care mântuiește pe robii Săi!”, Căruia și noi Îi aducem închinare, iar ție, Sfinte, cântari ca acestea:

Bucură-te, cel ce pe ostași i-ai luminat;

Bucură-te, cel ce pe cei rătăciți i-ai îndreptat;

Bucură-te, cel ce la rugăciune ți-ai înălțat mâinile;

Bucură-te, cel ce prin minune ai înmulțit pâinile;

Bucură-te, cel ce arați că în Hristos sunt toate cu putință;

Bucură-te, cel ce i-ai adus pe păgâni la credință;

Bucură-te, cel ce la botez i-ai povățuit;

Bucură-te, cel ce cu Biserica i-ai unit;

Bucură-te, bun îndrumător;

Bucură-te, cald ocrotitor;

Bucură-te, cel ce ne înveți a ne ruga cu stăruință;

Bucură-te, cel ce ești pentru noi pildă de nevoință;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Hristofor, de Dumnezeu purtătorule!

 

Condacul 8

 

Ostașii ți-au spus cu bucurie: „Credem și noi în singurul Dumnezeu adevărat, Căruia I te închini, că Acela este atotputernic și mulțumim tie, că te-ai arătat că o facile luminoasă nouă, celor întunecați, și ne-ai scos din întunericul înșelăciunii, povățuindu-ne către lumina adevărului, ca să cântăm cu mulțumire Sfintei Treimi: Aliluia!”

 

Icosul 8

 

Cuvintele tale pline de harul Sfantului Duh și minunea înmulțirii pâinilor au înmuiat inimile împietrite ale ostașilor, care au crezut în Hristos și în Evanghelia Sa, iar odată ajunși la împărat și propovăduind credință, toți au fost tăiați cu sabia, primind botezul sângelui și cununa muceniciei, pentru care iți aducem laudele acestea:

Bucură-te, cel ce credință ai făcut-o lucrătoare;

Bucură-te, cel ce ne arăți viață nepieritoare;

Bucură-te, cel ce și pe ostașii trimiși să te prindă i-ai povățuit;

Bacura-te, că ajunși la împărat, toți au mărturisit;

Bucură-te, că s-a jertfit pentru Hristos în fața ta;

Bucură-te, cel ce, prin aceasta, ai sporit Biserica Sa;

Bucură-te, cel ce astfel ai adus Domnului rod însutit;

Bucură-te, că sufletele ostașilor uciși, la ceruri s-au suit;

Bucură-te, că acum în Raiul fericirii ei sălășluiesc;

Bucură-te, că în oastea Împăratului Hristos slujesc;

Bucură-te, disprețuitor al lucrurilor trecătoare;

Bucură-te, călăuzitor către veșnicul Soare;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Hristofor, de Dumnezeu purtătorule!

 

Condacul 9

 

Pentru îndrăzneală cu care mărturiseai pe Hristos în fața păgânilor, ai fost lovit cu palma peste gură și pârât la împăratul Deciu, iar tu, deși erai puternic din fire, i-ai răspuns cu blândețe, știind porunca dumnezeiască de a nu răsplăți niciodată răul cu rău, că să fii următor Stăpânului Hristos și să-I cânți: Aliluia!

 

Icosul 9

 

Toți căți mărturisesc pe Hristos cu putere, prin cuvânt și prin viață, suferă prigoană și necazuri în veacul acesta, dar se bucură veșnic în Împărăția cerurilor. Deci, aceasta știind, Sfântul Hristofor fară preget a împodobit cu sângele său mucenicesc Biserica lui Hristos, primind de la noi aceste cântari de laudă:

Bucură-te, cel ce pe prigonitor l-ai mustrat;

Bucură-te, cel ce îndelungi chinuri mai apoi ai răbdat;

Bucură-te, cel nedespărțit de dragostea lui Hristos;

Bucură-te, cel ce trupul ți l-ai jertfit că pe un prinos;

Bucură-te, minte plină de lumină cerească;

Bucură-te, cel ce ți-ai înfrânt puterea trupească;

Bucură-te, cel ce sufletul stăpân peste trup l-ai făcut;

Bucură-te, cel ce în răsplata cerească neclintit ai crezut;

Bucură-te, cel întărit de dumnezeiescul har;

Bucură-te, inimă devenită duhovnicesc altar;

Bucură-te, biruitor al puterilor întunericului;

Bucură-te, viteaz vestitor al Adevărului;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Hristofor, de Dumnezeu purtătorule!

 

Condacul 10

 

Tânăr cu vârstă, dar bătrân cu înțelepciunea, puternic la trup și viteaz cu sufletul te-ai arătat, Sfinte, rabdând pătimiri înfricoșătoare de la păgânul împărat: ai fost împuns cu sulița, bătut și spânzurat de par, ars cu făclii, țintuit în cămășă de fier, apoi în foc și în fântână adâncă, însă din toate ai ieșit nevătămat, cântând Mântuitorului Hristos: Aliluia!

 

Icosul 10

 

„Fie-ți milă de trupul tău și jertfește zeilor!”, te îndemna împăratul cel necredincios. Iar tu fără de teamă i-ai răspuns: “Să nu-mi fie mie a mă lepăda de adevăratul Dumnezeu! Mie nu-mi este milă de trupul meu, precum zici, ci de suflet, că un înțelept. Deci să nu ai nicio nădejde că mă voi pleca voii tale celei fără de Dumnezeu!”. Iar noi, lăudând nevoințele tale, grăim:

Bucură-te, cel ce înaintea împăratului ai stat;

Bucură-te, cel ce pe tiran vitejește l-ai mustrat;

Bucură-te, cel neînspăimântat de puterea stăpânirii lumești;

Bucură-te, primitor de chinuri mucenicești;

Bucură-te, cel ce ai fost spânzurat de părul capului;

Bucură-te, viteaz neînfricoșat de durerile trupului;

Bucură-te, cel împuns cu sulița, ca și Domnul pe Cruce;

Bucură-te, cel ce suferințele până la sfârșit ai știut a le duce;

Bucură-te, cel ce ai avut picioarele legate cu piatră grea;

Bucură-te, cel ce ai răbdat în tăcere chinuirea cea rea;

Bucură-te, minte gânditoare mereu la cele cerești;

Bucură-te, doctor al bolilor trupești și sufletești;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Hristofor, de Dumnezeu purtătorule!

 

Condacul 11

 

Văzând împăratul Deciu că se ostenește în deșert chinuindu-te, a încercat să te amăgească prin vorbe bune, făgăduindu-ți rang mare în oaste de te vei lepăda de Hristos. Însă tu, mustrând pe împărat, ai răspuns precum odinioară Mântuitorul către ispititor: “Numai Domnului Dumnezeului să te închini și numai Lui Unuia să-I slujești”, Căruia I se cuvine cântare: Aliluia!

 

Icosul 11

 

Altă ispita ți-a pregătit vicleanul, prin două femei desfranate care să te înduplece la păcat. Dar, făcând rugăciune, te-ai izbăvit de sminteală, iar pe femei cu înțelepciune le-ai povățuit către pocăință, încât, întărite de tine, au primit cununa muceniciei pentru Hristos. Drept aceea și noi, împreună cu ele, îți cântăm:

Bucură-te, cel ce slavă de la oameni n-ai primit;

Bucură-te, cel pe care nici poftă nu te-a biruit;

Bucură-te, cel ce în paza curăției ai rămas neclintit;

Bucură-te, cel prin care Achilina și Calinica s-au pocăit;

Bucură-te, pentru întoarcerea și mărturisirea lor;

Bucură-te, cel ce le-ai îndemnat spre Împărăția Cerurilor;

Bucură-te, că pentru Hristos amândouă au pătimit;

Bucură-te, că de sfârșit mucenicesc s-au învrednicit;

Bucură-te, cel pe care tiranul în cuptor încins te-a aruncat;

Bucură-te, cel ce și în văpaie ai rămas nevătămat;

Bucură-te, cu cei trei tineri din Babilon cântând cântare;

Bucură-te, cel ce din primejdii și din foc ne dai scăpare;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Hristofor, de Dumnezeu purtătorule!

 

Condacul 12

 

Mulțime nenumărată văzându-te nevătămat în mijlocul focului, s-a înspăimântat de minune și a strigat: „Cu dreptate ești numit Hristofor, că pe Hristos îl porți în inima ta și nu iei în seamă chinurile tiranului!” Iar împăratul i-a trimis la moarte pe toți câți au crezut în Dumnezeu, tăindu-le capetele în față ta, în vreme ce tu îi îmbărbătai spre mărturisirea credinței și îi învățai să nu se teamă de moartea vremelnică, ci numai de Domnul, Căruia pururea I se cuvine cântărea: Aliluia!

 

Icosul 12

 

Cu o piatră grea ai fost legat și aruncat în fântână adâncă, Mucenice, dar îngerul Domnului s-a pogorât și te-a scos viu și nevătămat. Atunci, nemaiputând răbda, tiranul a poruncit să ți se taie capul, iar tu, rugându-te, ai mulțumit lui Dumnezeu Atotțiitorul pentru darul pătimirii, ai încredințat lui duhul tău și ai cerut binecuvântare și tămăduire pentru toți cei ce aveau să cinteasca moaștele tale și să prăznuiască pomenirea ta. Drept aceea, bucurându-ne că te-am câștigat mare mijlocitor în cer, îți cântăm așa:

Bucură-te, cel ce tăierea capului cu veselie ai primit;

Bucură-te, cel ce ești viu, deși cu trupul ai murit;

Bucură-te, cel ce și cu botezul sângelui te-ai botezat;

Bucură-te, cel ce toate chinurile cu tărie le-ai răbdat;

Bucură-te, cel ce rostul pătimirii tale l-ai înțeles;

Bucură-te, ostasule al lui Hristos preales;

Bucură-te, cel ce trupul prin nevoința muceniciei ți-ai sfințit;

Bucură-te, cel ce ai adus Domnului rod însuțit;

Bucură-te, cel primit în cer de Însuși Hristos;

Bucură-te, mijlocitor cald pentru poporul evlavios;

Bucură-te, izbăvitor de rele, de primejdii și de nevoi;

Bucură-te, cel ce de foamete și de grindină ne păzești pe noi;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Hristofor, de Dumnezeu purtătorule!

 

Condacul 13

 

O, Sfinte Mucenice Hristofor, prin rugăciunile tale către Domnul ajută-ne pururea pe noi, cei ce săvârșim cu evlavie pomenirea ta, cinstind icoana și moaștele tale făcătoare de minuni, ca să dobândim împlinirea cererilor, iertare de păcate și mântuire, cântând în vecii vecilor Preasfintei Treimi: Aliluia! (de trei ori), apoi:

 

Icosul 1

 

Adevărat este cuvântul Mântuitorului Hristos, Care a spus: “Cine-și va pierde sufletul său pentru Mine și pentru Evanghelie, acela îl va mântui”, iar tu, Sfinte, ai împlinit acest cuvânt al Domnului, văzând cu ochii sufletului bucuria cerească pregătită Mucenicilor. Pentru aceasta, primește de la noi, smeriții tăi rugători, laudele acestea:

Bucură-te, împlinitor al cuvântului dumnezeiesc;

Bucură-te, păzitor al poruncilor Împăratului ceresc;

Bucură-te, jertfă adusă din sfântă iubire;

Bucură-te, viteaz ostaș în multă pătimire;

Bucură-te, neagonisitor de comori pământești;

Bucură-te, răbdător de chinuri mucenicești;

Bucură-te, cel a cărui singură avere era credință în Hristos;

Bucură-te, cel ce pe toate ale lumii le-ai socotit de prisos;

Bucură-te, cel ce comoară în cer ți-ai pregătit;

Bucură-te, bun ocrotitor, de credincioși iubit;

Bucură-te, grabnic ajutător;

Bucură-te, puternic mijlocitor;

Bucură-te, Sfinte Mucenice Hristofor, de Dumnezeu purtătorule!

 

Condacul 1

 

Marelui Mucenic purtător de Dumnezeu, celui ce s-a jertfit pentru dragostea lui Hristos și, prin pătimirea sa, a adus rod însutit de suflete sfințite în sângele mărturisirii, să-i cântăm cu evlavie: Bucură-te, Sfinte Mucenice Hristofor, de Dumnezeu purtătorule!

 

Rugaciune către Sfântul Mucenic Hristofor

 

O, Sfinte Mucenice Hristofor, întru tot lăudate făcătorule de minuni, primește această rugăciune de la noi nevrednicii, că la tine alergăm ca la un grabnic ocrotitor, chemându-te cu evlavie: Vino, Sfinte, și vezi rănile și durerile noaste. Sporește-ne credință, ca să putem mărturisi înaintea tuturor pe Dumnezeul Cel Adevărat, în Treime închinat. Ia aminte la suspinele noastre și tămăduiește-ne sufletele și trupurile. Dă-ne înțelepciune, ca să facem pururea voia Domnului și să nu căutăm la plăcerile trecătoare ale acestei vieți, ci mai mult, ajută-ne să ne izbăvim de patimi prin răbdarea necazurilor ce sunt îngăduite spre mântuirea noastră. Prin mijlocirea ta cea puternică, întărește-ne să putem duce crucea vieții întru răbdare, având mereu în minte cuvintele Evangheliei: “Cine va răbda până la sfârșit, acela se va mântui”, și așa să ne învrednicim de împărtășirea bunătăților celor veșnice în Împărăția Mântuitorului nostru Iisus Hristos, Căruia I se cuvin slavă, cinstea și închinăciunea, împreună cu Tatăl Cel fără de început și cu Preasfântul Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.

Cuvine-se cu adevărat, să te fericim pe ține, Născătoare de Dumnezeu, cea pururi fericită și preanevinovată și Maica Dumnezeului nostru. Ceea ce ești mai cinstită decât Heruvimii și mai slăvită, fără de asemănare, decât Serafimii, care, fără stricăciune pe Dumnezeu-Cuvântul ai născut, pe tine, cea cu adevărat Născătoare de Dumnezeu, te mărim.

 

Pentru rugăciunile Sfinților Părinților noștri, ale Preasfintei Născătoare de Dumnezeu și ale Sfântului Mucenic Hristofor, Doamne Iisuse Hristoase Fiul Lui Dumnezeu, miluiește-ne pe noi. Amin!

 

...

Sursa: Viața, Acatistul și Paraclisul Sfântului Mucenic Hristofor, Ed. IBMO, București, 2018, pp.22-55.